Jak dobrze wypaść na maturze

Dekalog zdającego maturę ustną

1. Ćwicz wypowiedzi z zegarkiem w ręku i w razie potrzeby skracaj lub wydłużaj . Jeśli nie zdążysz wygłosić wniosków, stracisz punkty.

2. Zadbaj o trójdzielność wypowiedzi: wstęp z tezą, rozwinięcie, wnioski i odpowiednią długość poszczególnych części. Rozwinięcie powinno być najdłuższe, wnioski nie powinn ograniczać się do tezy ,lecz podsumowywać stare i sygnalizować nowe treści.

3. Sprawdź dokładnie znaczenie terminów, których używasz.

4. Wypróbuj sprzęt, którym masz się posługiwać.

5. Wyśpij się, zjedz śniadanie.

6. Zadbaj o odpowiedni strój.

7. Wejdź pewnym krokiem, przedstaw się, przywitaj. Mów głośno i 

    wyraźnie.

8. Zadbaj o spójność wypowiedzi ( materiał muzyczny i ilustracyjny)

    i język: poprawny , precyzyjny.

9.  Zwracaj uwagę na mowę ciała, nawiązanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczamim.

10.  Koncentruj się na mocnyc stronach, omijaj wątpliwe fragmenty

      tekstu.

Egzamin to sztuka autoprezentacji.

 W trakcie prezentacji z języka polskiego należy rozumieć co się mówi, zmieścić się w czasie, dbać o poprawność językową i odpowiedni styl wypowiedzi, mówić pewnie, dobrze się prezentować i odpowiadać na pytania komisji.

  PRZYGOTUJ SIE

 To niby oczywiste i nie chodzi tylko o wiedzę i przeczytanie lektur, ale także o szczegóły techniczne.

Wypróbuj sprzęt. Zadbaj o skomponowanie wypowiedzi ze wskazaniem w odpowiednich momentach na slajd, muzykę itp.

Unikaj prezentacji multimedialnej, jeśli jesteś kiepski technicznie lub stresują cię niespodzianki.

  ZADBAJ O DOBRE WEJŚCIE

 Przyjmuje się ,że na egzamin uczeń powinien ubrać się elegancko. Ubierz się odpowiednio do sytuacji egzaminacyjnej. Nie przychodź w ostatniej chwili, pamietaj,że punktualność jest twoim obowiązkiem.

Przywitaj sie z komisją (powiedz " dzień dobry") , przypomnij temat,który prezentujesz.

   PANUJ NAD GŁOSEM

 Mów powoli,głośno i wyraźnie. Unikaj intonacji pytającej, niepewności,efektu zdumienia własnymi słowami. Jeśli nie jesteś pewny wymowy wyrazów ,opuść je. Zapomniałeś zdania , pomiń je, słuchający nie znają tekstu wystąpienia. Ważne,by mówić płynnie i sprawiać wrażenie, że panuje się nad sytuacją,rozumie się ,co się mówi.Unikaj długich przerw w wypowiedzi, zacinania się i wracania do tych samych słów.

   KONTROLUJ JĘZYK CIAŁA

  Stój prosto lub w niewielkim rozkroku, nie trzymaj rąk w kieszeni. Możesz siedzieć, ale pamietaj o układzie nóg, nie udeżaj o stół, nie zacieraj rąk. Wzrok skieruj na słuchaczy, staraj sie nawiązać kontakt wzrokowy z komisją. Unikaj błądzenia wzrokiem po suficie, podłodze i oglądania czubków własnych butów.

   ZADBAJ O SPÓJNOŚĆ WYPOWIEDZI

 Wypowiadaj sformułowania łączące typu:" Z tego wynika,że...","Następnie...","Przejdźmy do...".Nie zapominaj o płynnym wprowadzaniu elementów ilustracyjnych w tok wypowiedzi. Możesz powiedzieć:" Potwierdza to ilustracja, którą za chwilę przedstawię..", " Moje zdanie potwierdza fotografia ...".

Unikaj powtórzeń , uzywaj synonimów.

  KONTROLUJ JĘZYK

   Matura ustna jest sytuacją oficjalną, dlatego unikaj kolokwializmów. Sformułowania w stylu " bohater ogarnął się " , " ta postać jest fajna" nie powinny się znaleźć w wypowiedzi. Warto natomiast używać fachowej terminologii: podmiot liryczny, narracja,epika,tekst poboczny.Oczywiście , we właściwych kontekstach i  znaczeniach.

Pamietaj ,że styl wygłaszania prezentacji musi byc taki sam jak styl odpowiedzi na zadawane przez komisje pytania- OFICJALNY.

 

Sztuka pisania DOBREGO wypracowania maturalnego

JAKA POWINNA BYĆ PRACA MATURALNA?

     Twoja praca nie musi być bardzo długa  ani szczególnie oryginalna. Ma być poprawna, rzetelna,wyczerpująca...i oczywiście na temat.Naturalnie oryginalnymi skojarzeniami pracujesz na zdobycie punktów za " walory pracy",jeśli jednak nie napiszesz rzeczy podstawowych, możesz nie uzyskać punktów z klucza.Postaw na najprostsze  skojarzenia i odpowiedzi na pytania zawarte w temacie,a potem pomyśl o oryginalności pracy.

WCZYTAJ SIĘ W TEMAT

    Ważne jest czy spostrzeżenia,które masz formułować,mają powstać jedynie w odniesieniu do przytoczonego fragmentu utworu, czy mogą nawiązywać do całego dzieła albo tła epoki. Przyjrzyjmy się tematowi "Codzienność w czasach Zagłady. Analizując i interpretując opowiadanie Idy Fink " Przed lustrem" , zwróć uwagę na kreację bohaterek,ich sytuację oraz znaczenie tytułowego lustra". Piszący miał za zadanie interpretację konkretnego tekstu pod konkretnym kątem, a nie pisanie wszystkiego , co wiedział o Holokauście. Jedynie we wstępie było miejsce na kilka słów o czasach Zagłady.

ROZSZYFRUJ POJĘCIA Z TEMATU

    Często powtarzają się sformułowania: kreacje bohaterów, sposób kreowania bohaterów.... Kreacja to po prostu to, jacy oni są, sposób ich przedstawienia.Np. zapytani o kreację ojca, możemy napisać,jaki był: elegancki ?,wykształcony?, dobry?, uczciwy? Możemy zwrócić uwagę na sposób, w jaki go ukazano: realistyczny?, wyidealizowany?, naturalistyczny? Czy czytelnik poznaje go poprzez dialogi i czyny? Czy może opowiadają o nim inni bohaterowie lub ocenia narrator.

     Inne ulubione słowo w tematach maturalnych to funkcja,np.funkcja nocy w utworze. Pytamy -po co coś zastosowano,jaką odgrywa rolę. Np. może być symbolem zła, snu,odpoczynku, może mieć wymiar magiczny.

SCHEMAT KOMPOZYCYJNY

   1.
Odkryj zasadę zestawienia tekstów-zadaj sobie pytanie ,czy utwory poruszają podobny problem, czy pochodzą z tej samej epoki.

    2.

Już w temacie sugeruje się,na co mamy zwrócić szczególną uwagę podczas porównywania tekstu. Zaleca się skupienie na osobach mówiących,kreacjach bohaterów, obrazie przyrody. Te elementy analizujemy w rozwinięciu pracy, najpierw w odniesieniu do jednego, potem drugiego utworu. w podsumowaniu zwracamy uwagę na podobieństwa i różnice między tekstami.

    3.
Należy pamiętać o trójdzielności kompozycji, podziale na akapity i stosowaniu fachowej terminologii.

     4.
Niekiedy temat nie wymaga porównywania utworów, jedynie dokładnej analizy i interpretacji fragmentu tekstu pod jakimś kątem.

Dekalog piszącego pracę maturalną

1. Wybierz odpowiednią formę pracy-może być to interpretacja porównawcza, charakterystyka bohatera lub inna forma.

2. Nawiąż do każdego elementu tematu. Uwzględnienie wszystkiego ułatwi napisanie konspektu wypracowania ( w punktach).

3. Postaw na prostotę- treści i formy. Nie forsuj niekonwencjonalnych poglądów, które napewno nie znajdą odzwierciedlenia w kluczu. Unikaj zdań wielokrotnie złożonych,zagubisz myśl.

4. Stosuj fachową terminologię: podmiot liryczny, narrator,itd.

5. Unikaj terminów których nie rozumiesz, nie przywołuj nazwisk, których nie jesteś pewny.

6.Zadbaj o spójność wypowiedzi - użyj sformułowań nawiązujących do poprzednich zdań,np."zatem", " jak wynika z powyższych rozważań"," jak już zostało powiedziane".

7.Pamiętaj o trójdzielnej budowie pracy (wstęp,rozwinięcie , zakończenie). Stosuj akapity.

8. Używaj synonimów- nie powtarzaj tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

9.Podkreślaj to,co najważniejsze,poprzez powtórzenie najistotniejszych treści,np. w podsumowaniu.

10. Zostaw czas na sprawdzenie wypracowania pod kątem merytorycznym,ortograficznymi interpunkcyjnym. Przeczytaj wypracowanie i popraw usterki składnioweoraz niezręczne sformułowania. Nie dopisuj  nic w ostatniej chwili i nie stawiaj na długość pracy-to zwiększa ryzyko mnożenia błędów.

 

Plan prezentacji

Kowalski Jan

Kl.4h

 

TEMAT: Ujęcie motywu końca świata w literaturze i wmalarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

PLAN PREZENTACJI

 

I. LITERATORA PODMIOTU

1. Baczyński Krzysztof Kamil, Z lasu,[w:] Wybór poezji, Wrocław 1989,s.53

2.

3.

4.

 

II. LITERATURA PRZEDMIOTU

1. Bukowska Anna, Tadeusza Konwickiego obrachunki z epoką i samym sobą,

Miesięcznik Literacki 1988nr6,s.53-61

2.

3.

4.

 

III. RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI

1. Teza: Ujęcia motywu końca świata w literaturze i malarstwie uzależnione są od założeń ideowych i estetycznych epoki oraz

indywidualności twórczej artysty.

 

2. Argumenty:

a) 

 

 

 

b)

 

 

3. Wnioski:

 

 

 

IV. MATERIAŁY POMOCNICZE

1. Ramowy plan prezentacji

2. Reprodukcje obrazów lub prezentacja multimedialna

3. Fiszka z cytatami

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 własnoręczny podpis

 

Bibliografia załącznikowa

 

Bibliografia załącznikowa to uporządkowany spis źródeł, z których korzystamy przy pracy nad konkretnym zagadnieniem. Spis ten dzieli się na trzy grupy:

 

Literatura podmiotu

Teksty kultury( utwory literackie, filmy, reklamy, reprodukcje, materiał językowy),wybrane do analizy i omówienia podczas prezentacji.

Literatura przedmiotu

Opracowania ogólne (słowniki, leksykony, encyklopedie) szczegółowe(książki, artykuły, szkice krytycznoliterackie), pozwalające zgłębić stan badań nad tematem wybranym do prezentacji.

Materaiły pomocnicze

Reprodukcje obrazów, fragmenty filmów, utwory muzyczne, ilustrujące wybrany temat , cytaty , ramowy plan prezentacji.

 

 

Elementy opisu bibliograficznego

 

Opisy bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie (wg pierwszego elementu opisu-czyli nazwiska autora lub tytułu pracy zbiorowej). Opis skrócony zawiera elementy niezbędne- nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie wydania ,rok wydania. Każdy element opisu należy oddzielić właściwym znakiem interpunkcyjnym. Norma nie precyzuje tych znaków, należy jednak stosować je konsekwentnie. Opisu nie kończymy kropką . Tytuł wyróżniamy kursywą.

 

KSIĄŻKA

Miłosz Czesław, Abecadło, Kraków 2000

 

KSIĄŻKA WIELOTOMOWA

Kossak Wojciech, Listy do żony i przyjaciół(1883-1924), T.1: lata 1883-1907,Kraków-Wrocław 1985

 

KSIĄŻKA AUTORA OBCOJĘZYCZNEGO

Frazer James, Złota gałąź, tłum. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1969

 

FRAGMENT( ROZDZIAŁ KSIĄŻKI)

Krall Hanna , Król kier znów na wylocie,[w:] Powrót, Warszawa 2006, s. 130-134

 

PRACA ZBIOROWA( więcej niż trzech autorów)

Mały słownik kultury dawnych Słowian, Red. Lech Lecijewicz, Warszawa

1990

 

ARTYKUŁ ( rozdział w pracy zbiorowej)

Szafrański Włodzimierz, Religia Słowian, [w:] Zarys dziejów religii, pod red. Józefa Kellera, Warszawa 1988, s. 442-463

 

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA

Bohun Tomasz, Katyń- niezabliźniona rana, Mówią wieki 2010,nr 4, s.10-17

 

WYWIAD

Betlejewski Rafał, Rasizm wciąż w nas siedzi, rozmowę przepr. Katarzyna Jutkiewicz, Midrasz 2010,nr 3 ,s.5-8

 

E-BOOK( internetowa wersja utworu literackiego)

Kopernik Mikołaj, De revolutionibus [ online], Kraków Neurosoft, cop. 1996{ dostęp: 23 października 2011]. Dostepny w internecie: http:/www.bj.uj.edu.pl.bjumanu/manus_p.html

 

DOKUMENT ELEKRTONICZNY(VHS, DVD, program komputerowy)

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych[CD-ROM], wersja 1.0.3.16,Łódź 1998

 

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM

Wójs Anna, Biżuteryjny trend w szkolnictwie [online] Edukacyjny Kraków 2008 [ dostęp 23 stycznia 2011]. Dostępny w internecie: <http://www.edukacyjnykrakow.pl/?cget=artykul&rom=537>

 

DOKUMENT DŹWIĘKOW

Pleyel Ignaz, Symphonies Concertantes Violin Concerto in D [ CD] Germany 2009

 

FILM

 Skrzypek na dachu [ film], reż Norman Jewison, Warszawa, Edipresse Polska S.A. 2010 [ DVD]

 

RZEŹBA, DZIEŁO ARCHITEKTURY , REPRODUKCJA

Hirszenberg Samuel ,Czarna chorągiew [il.], [w:] Vivian Mann, Emily Bilski, Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku ,Warszawa 1996,s.103,nr il.143

 

 

 

 

 

 

 

          ZESTAW CIEKAWYCH STRON DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 

 

 

                                        JĘZYK POLSKI

 

    Strona wydawnictwa edukacyjnego Wiking,menu "Język polski": www.wiking.edu.pl/article.php?id=566

 

Omówienie zasad ortografii, słownik terminów literackich,charakterystyka epok.

   Portal Język polski: www.język-polski.pl

 

Opracowanie epok, lektur,jak pisać różne formy wypowiedzi, czytanie ze zrozumieniem.Arkusze egzaminacyjne.

  Internetowy polski słownik biograficzny: www.ipsb.nina.gov.pl

 

Biografie słynnych Polaków.

   Powtórzenie zagadnień z języka polskiego i historii: http://portalwiedzy.onet.pl/7136,,,,,,979416,tematyczne.html

 

   Kanał na Yoytube studia Filmowego KADR: https://www.youtube.com/user/StudioFilmoweKADR

   Językowe dylematy: 

http://www.jezykowedylematy.pl/

Stosowanie poprawnej polszczyzny.

   Staropolska on-line: http://www.staropolska.pl/

E-bibliotekautworów dawnej literatury polskiej i ich opracowań.

Linki do innych stron poświęconych literaturze.

  Narodowe Centrum Kultury: http://www.nck.pl/instytucja/  

 

Upowszechnianie muzyki, filmu,teatru.

 

 

                                               HISTORA

 

    Strona wydawnictwa edukacyjnego Wiking,menu"Historia" http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=53

Poczet królów, postaci przywódców państwa,słownik, kalendarium.

   Przywracamy historię do życia w szkołach  http://www.ipla.tv/Wiedza/5003041-Historia/5003046-Przywracamy-Historie-Do-Zycia-W-Szkolach

 

Bezpłatne filmy historyczne.

   Historyczne stare mapy Rzeczpospolitej i jej sąsiadów: http://www.staremapy.org/

 

Mapy z lat 1561-1939.

   Serwis Polskie Dzieje http://polskiedzieje.pl/

 

   Historicus-portal historyczny:  www.historicus.pl

 

  Historia: http://historia.org.pl/

 

Min. arkusze maturalne.

   Uczyć się z historii: http://uczyc-sie-z-historii.pl/

 

 

 

                                          WOS

   Wos: http://www.wos.org.pl./

 

Serwis dla maturzystów,

   Wos na 5 : http://www.wosna5.pl/

 

 

                                      GEOGRAFIA

 

  Atlas geograficzny wydawnictwa edukacyjnego Wiking: http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=109

 

Mapy, dane statystyczne,tablice edukacyjne.

  Gry geograficzne: http://poki.pl/geografia

 

Gry w języku polskim i angielskim.

  Geostrefa: http://www.geostrefa.pl./

 

Baza tematów maturalnych.

   Cuda Świata: http://www.cuda.natury.prv.pl/

 

Ilustrowane opisy ciekawych miejsc, zjawisk i obiektów.

   GeoZone: http://www.geozone.pl./

 

Referaty,testy ,zdjęcia.

 

 

                                     BIOLOGIA          

  Bio-notatki: http://www.bionotatki.com./

 

 

Biologia w liceum- blog prowadzony przez Mateusza Steca: http://www.biologiawliceum.blogspot.com/

 

 

                                   MATEMATYKA 

 

    MathEDu: http://www.math.edu.pl/   Arkusze maturalne.

    Thatquiz : http://www.thatquiz.org/pl/

 

Linki do testów matematycznych.

      Matemaks: http://www.matemaks.pl/

 

Strona do samodzielnej nauki matematyki, filmy edukacyjne.

     Wrocławski Portal Matematyczny: http://www.matematyka.wroc.pl./

 

Liga zadaniowa.

   Matematyka w gimnazjum i liceum: http://matematyka.pisz.pl/

 

Przykłady zadań z rozwiązaniami, arkusze.

  Zadania.info:  http://www.zadania.info/

 

Największy internetowy zbiór zadań z rozwiązaniami.

 

                                          FIZYKA

  W kręgu fizyki LO Turek:  http://fizyka.net.pl/doswiadczenia/doswiadczenia.html

 

Opisy doświadczeń.

    Symulacje komputerowe zjawisk i doświadczeń fizycznych: http://www.fizyka.zamkor.pl/content/category/8/18/66

 

 

 

                                    CHEMIA

  Eksperymenty chemiczne: http://www.eksperymentychemiczne.pl/eksp_chem_polish/index.html

 

Zbiór eksperymentów chemicznych, pytania kontrolne ,opracowanie teoretyczne.

  Świat chemii: http://www.swiatchemii.pl./

 

Portal dla uczniów szkół średnich i studentów.

 

                                               SZTUKA

   Internetowa galeria malarstwa: http://www.galeria.klp.pl./

 

 

 

 

           NAUCZYCIELE   WSZYSTKICH   SPECJALNOŚCI

 

  Edukacja medialna: http://www.edukacjamedialna.pl/page.php?14

 

Scenariusze zajęć dotyczących edukacji medialnej.

   Cacoo: https://cacoo.com/lang/en/

 

Serwis do tworzenia schematów,diagramów ,map myśli.

   Blendspace: https://www.blendspace.com/

 

Bezpłatna platforma do przygotowywania wirtualnych lekcji.

   Tackk: https://tackk.com/

 

Serwis do tworzenia prostych stron WWW bez znajomości kodowania.

   Piktochart: http://piktochart.com/

 

Internetowe narzędzie do tworzenia infografik.

 

Rok 2014 - rokiem ważnych dla Polski rocznic historycznych

 • 75. rocznica wybuchu II wojny światowej,
 • 70. rocznica powstania warszawskiego,
 • 100-lecie urodzin legendarnych emisariuszy: Jana Karskiego (14 kwietnia) legendarnego  kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, który jako pierwszy przekazał przywódcom państw alianckich informacje o zagładzie Żydów. i Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
 • 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego (2 stycznia), głównego ideologa polskiego nacjonalizmu, przywódcy obozu narodowego, dyplomaty, współtwórcy niepodległej Polski. też 150. rocznica (9 sierpnia) urodzin Dmowskiego.
 • 80. rocznica urodzin pisarza Marka Hłaski (14 stycznia).
 • 25 lat od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu (6 lutego) - rozmów opozycji solidarnościowej z przedstawicielami władzy komunistycznej,
 •  200-lecia urodzin Oskara Kolberga (22 lutego) - kompozytora, folklorysty, etnografa;
 • 85. urodziny świętował będzie reżyser, senator Kazimierz Kutz (16 lutego).
 • 80. rocznica urodzin Jacka Kuronia (3 marca), opozycjonisty i wieloletniego więźnia politycznego w PRL-u, społecznika, współtwórcy Komitetu Obrony Robotników, czołowego doradcy kierownictwa NSZZ "Solidarność", uczestnika obrad Okrągłego Stołu, dwukrotnego ministra pracy i polityki socjalnej.
 • 75-lecie śmierci Walerego Sławka (3 kwietnia), jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, żołnierza Legionów Polskich, trzykrotnego premiera i marszałka Sejmu II RP.
 • 100. rocznica śmierci malarza Józefa Chełmońskiego (6 kwietnia).
 • 70. rocznicy zdobycia Monte Cassino (18 maja) przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa
 •  650-lecia założenia najstarszej polskiej uczelni - Akademii Krakowskiej (12 maja), obecnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • 85. rocznica urodzin reżysera teatralnego Jerzego Jarockiego (11 maja)
 •  95. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (20 maja), prozaika, eseisty, publicysty, krytyka literackiego.
 • 35 lat od. pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski ( 2 czerwca)
 • 25. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce, zakończonych zwycięstwem Solidarności. Konsekwencją wyborów czerwcowych był upadek rządów komunistycznych w Polsce Święto Wolności (4 czerwca).
 • 95-lecie zawarcia Traktatu  Pokojowego z Niemcami   28 czerwca 1919 r. w Pałacu Wersalskim państwa zwycięskiej koalicji podpisały układ kończący I wojnę światową.
 • 75. urodziny reżysera,scenarzysty i producenta filmowego Krzysztofa Zanussiego (17 czerwca).
 • 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej
 • 80 lat od śmierci Marii Skłodowskiej-Curie (4 lipca), autorki pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej, jedynej dotąd kobiety uhonorowanej przez Szwedzką Akademię Nauk dwiema Nagrodami Nobla.
 • 70. rocznica rozpoczęcia przez Armię Krajową walk o wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji.
 • 85. rocznica urodzin Anny Walentynowicz (15 sierpnia), działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz NSZZ "Solidarność" internowanej w stanie wojennym, ofiary katastrofy smoleńskiej.
 • 75 lat od śmierci Wojciecha Korfantego (17 sierpnia), posła na Sejm RP, przywódcy Chrześcijańskiej Demokracji, dyktatora III Powstania Śląskiego
 • 1 września 2014 r. będzie 75. rocznicą napaści Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała II wojnę światową. 17 września minie 75 lat od zaatakowania Polski przez Związek Sowiecki. 10 dni później, jeszcze przed poddaniem się stolicy Niemcom, zawiązano w niej konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski (27 września), stanowiącą zalążek Związku Walki Zbrojnej (a następnie Armii Krajowej). Data ta jest uznawana za początek funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego - w 2014 r. obchodzone będzie 75-lecie jego istnienia.
 • 75. rocznica śmierci pisarza i malarza Stanisława Ignacego Witkiewicza (18 września) oraz pisarza i scenarzysty Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (20 września). 75. urodziny świętował będzie aktor Janusz Gajos (23 września).
 • 100-lecia urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2 października), żołnierza Armii Krajowej, legendarnego "kuriera z Warszawy", wieloletniego dyrektora sekcji polskiej Radia Wolna Europa.
 • 30 lat. od porwania i zamordowania przez funkcjonariuszy SB kapelana Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki (19 października)
 • 85-lecie śmierci malarza Jacka Malczewskiego (8 października)
 •  90-lecie urodzin poety Zbigniewa Herberta (29 października). 
 • 95. rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego (26 listopada), ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie (1989-1990), w czasie wojny członka Szarych Szeregów, więźnia sowieckich łagrów, żołnierza 2. Korpusu Polskiego. Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem.
 • 75. urodziny świętował będzie aktor Jan Nowicki (5 listopada)
 •  90 lat od przyznania literackiej Nagrody Nobla Władysławowi Reymontowi -  (13 listopada).
 • 600-lecie urodzin Jana z Dukli oraz 275. rocznica ustanowienia go patronem Polski. 

 

 

Mon

20

Oct

2014

Październik- MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

1 października  Międzynarodowy Dzień Muzyki

                          30.rocznica śmierci Anny Świrszczyńskiej(1909-1984),

                           poetki,dramatopisarki

2 października  Europejski Dzień Ptaków

5 października  5.rocznica śmierci Miry Jaworczakowej(1917-2009),

                           pisarki,autorki książek dla dzieci

6 października  125.rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej(1889-1965),

                           wybitnej nowelistki, powieściopisarki

14 października Dzień Edukacji Narodowej

                           150.rocznica urodzin Stefana Żeromskiego(1864-1925),

                            powieściopisarza,nowelisty ,dramaturga i publicysty

17 października 165.rocznica śmierci Fryderyka Chopina(1810-1849),

                            wybitnego pianisty i kompozytora

18 października  110.rocznica urodzin Czesława Centkiewicza (1904-1996),

                             prozaika, polarnika, autora książek podróżniczych

24 października 25.rocznica śmierci Jerzego Kukuczki(1948-1989),

                            najwybitniejszego polskiego himalaisty i alpinisty

26 października  85.rocznica urodzin Wandy Chotomskiej (1929),

                             poetki ,pisarki i dziennikarki

29 października  90.rocznica śmierci Frances Hodgson Burnett(1840-1924),

                              angielskiej pisarki, autorki m.in."Tajemniczego ogrodu"

 

 

0 Comments

Mon

20

Oct

2014

Wrzesień

1 września   Międzynarodowy Dzień Pokoju

                     75.rocznica wybuchu II wojny światowej

4 września   205.rocznica urodzin Juliusza Słowackiego (1809-1849),

                     wybitnego poety okresu romantyzmu

5 września   Dzień Postaci z Bajek

6 września  110.rocznica urodzin Marii Krüger (1904-1999),

                     pisarki,autorki baśni i opowiadań dla dzieci

7 września   Światowy Dzień Umiejętności Czytania

8 września   445.rocznica śmierci Mikołaja Reja(1505-1569).

                     jednego z największych polskich pisarzy epoki renesansu

11 września  120.rocznica urodzin Marii Kownackiej(1894-1953),

                      pisarki i poetki

13 września  120.rocznica urodzin Juliana Tuwima (1894-1953), poety,

                       satyryka,tłumacza,twórcy utworów dla dzieci

18 września  75.rocznica śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza

                      (1885-1939),malarza i dramatopisarza

21 września   Dzień Środków Masowego Przekazu

23 września  20.rocznica śmierci Zbigniewa Nienackiego (1929-1994),

                       pisarza i dziennikarza, autora serii o przygodach Pana

                       Samochodzika

26 września   Europejski Dzień Języków

0 Comments

Thu

05

Jun

2014

Kartka z kalendarza- czerwiec

1 czerwca    Miedzynarodowy Dzień Dziecka

3 czerwca    35. rocznica śmierci Tadeusza Kubiaka (1924-1979),

                   polskiego poety, satyryka,autora utworów dla dzieci

                   90. rocznica śmierci Franza Kafki(1883-1924),

                   niemieckojęzycznego pisarza pochodzenia żydowskiego 

5 czerwca    Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

6 czerwca   215.rocznica urodzin Aleksandra Puszkina (1799-1837),

                  wybitnego poety,prozaika i dramaturga rosyjskiego

                  Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

12 czerwca  85. rocznica urodzin Anny Frank(1929-1945), żydowskiej

                   dziewczyny , autorki dziennika, która zmarła w obozie 

                   koncentracyjnym

14 czerwca  45.rocznica śmierci Marka Hłaski( 1934-1969),

                   prozaika i scenarzysty filmowego

17 czerwca   Bookcrossing

23 czerwca   Dzień Ojca

 

Kartka z kalendarza-maj

1 maja      115.rocznica urodzin Witolda Doroszewskiego(1899-1976),

                  językoznawcy i leksykografa

                  Międzynarodowe Święto Pracy

3 maja       Święto Narodowe Trzeciego Maja

8 maja      Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8-15maja  Tydzień Bibliotek

12 maja     650. rocznica wydania przez Kazimierza Wielkiego

                  aktu fundacyjnego Akademii Krakowskiej

15 maja     Międzynarodowy Dzień Rodziny

17 maja     Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

20 maja     95.rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

                  (1919-2000),polskiego pisarza,eseisty,krytyka literackiego,

                  dziennikarza

29 maja    Dzień Działacza Kultury i Drukarza

Kartka z kalendarza-kwiecień

2 kwietnia Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci

3 kwietnia 165.rocznica śmierci Juliusza Słowackiego(1809-1849),  jednego z najwybirniejszych poetów polskich doby romantyzmu

6 kwietnia 100.rocznica smierci Józefa Chełmońskiego(1849-1914),  polskiego malarza

10 kwietnia 115.rocznica urodzin Ewy Szelburg-Zarembiny (1899-1986),poetki,autorki książek dla dzieci i młodzieży

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków(UNESCO)

20 kwietnia Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

                    450. rocznica urodzin Wiliama Szekspira(1564-1616),                      angielskiego poety,dramaturga, aktora

Kartka z kalendarza- marzec

3 marca   Międzynarodowy Dzień Pisarzy

5 marca   780.rocznica urodzin św.Kingi (1234-1292),córki króla Węgier Beli IV,żony polskiego władcy Bolesława V Wstydliwego

8 marca   155.rocznica urodzin Kennetha Grahamea (1859-1932),pisarza angielskiego,autora powieści " O czym szumią wierzby"

12 marca   220. rocznica wybuchu insurekcji kościuszkowskiej

14 marca   Światowy Dzień Liczby Pi

17 marca   60.rocznica śmierci Stanisława Ligonia                  (1879-1954),polskiego pisarza, malarza,ilustratora,działacza kulturalnegoi narodowego,reżysera ,aktora

21 marca    Światowy Dzień Poezji

26 marca   55.rocznica śmierci Reymonda Chandlera (1888-1959),pisarza angielskiego,autora powieści i opowiadań kryminalnych

27 marca    Międzynarodowy Dzień Teatru

 

Mon

17

Feb

2014

Kartka z kalendarza- styczeń

   

                   1 stycznia

85.rocznica urodzin Zbigniewa Nienackiego(1929-94),prozaika, dziennikarza, autora m.in.cyklu o przygodach Pana Samochodzika

                                                                                                                                                                                                             

                   4 stycznia

10.rocznica śmierci Doroty Terakowskiej(1938-2004),pisarki, dziennikarki, autorki książek dla  dzieci i młodzieży

 

                        14 stycznia

80.rocznica urodzin Marka Hłaski(1934-69),

prozaika i scenarzysty filmowego

 

                       18 stycznia

145.rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego 

 (1869-1907) polskiego dramaturga, poety, malarza, grafika, architekta, tworzącego w epoce Młodej Polski,nieoficjalnie nazwanego Czwartym Wieszczem Polskim

 

               19 stycznia 

205.rocznica urodzin Edgara Allana Poego(1809-1849),amerykańskiego poety ,nowelisty,

             prekursora noweli kryminalnej

 

                    24 stycznia 

80.rocznica urodzin Stanisława Grochowiaka (1934-1976), polskiego poety, dramatopisarza i publicysty

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej , zajrzyj do biblioteki!